close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
فصل ۷ زیست

پایگاه مشاوره کنکور | کنکورپرو

۱.هر سلول زاینده چه با کراس  و چه بدون کراس فقط یک نوع گامت میدهد ۲.هر سلول حاصل از میوز I یک نوع گامت میدهد ۳.گلبول قرمز و سلول غربالی با این که زنده اند اما به علت نداشتن هسته نمیتوان از ان ها برای تهییه کاریوتیوپ استفاده کرد. ۴. برای تهیه کاریوتیوپ از سلول های بافت پارانشیمیو پارانشیم جوان که تقسیم می شوند استفاده می کنند.   ۵.تولید مثل از طریق جوانه زدن: هیدر اب شیرین و مخمر ها ۶.تولید گامت یکی از وظایف اندام های جنسی ایت پس کارهای دیکری نیز دارند. ۷. بکر زایان : قاصدک ها، بعضی ماهی…